Jediný národný, vlastenecký kandidát na prezidenta Slovenskej republiky

Program

Vážené dámy, vážení páni, moji spoluobčania,

s pocitom veľkej úcty a hlbokej zodpovednosti za osud vzácneho národa Slovákov a národností žijúcich v spoločnom štáte, si dovoľujem osloviť Vás všetkých, ktorí predstavujete vysokými morálnymi kvalitami, profesionálnou odbornosťou, dosiahnutými výsledkami a osobnou autoritou, ale aj poctivou prácou, starostlivosťou o blízkych a svoje rodiny, Vás všetkých, tých, ktorí ste skutočným vzorom plodného ľudského života, aby sme prijali myšlienku zjednotiť sa s cieľom záchrany nášho národa a štátu. Ak nám záleží na zachovaní vlastného štátu, musíme presadzovať stabilitu a riadne fungovanie štátnych inštitúcií v súlade s Ústavou a zákonmi. Musíme zachovať, čo predkovia a aj my sme dosiahli a rozvíjať to mravné, čo v našom národe je. Nikdy táto téma  nebola dôležitejšia a naliehavejšia ako dnes.
Prezidentské voľby sú príležitosťou v dnešnom deštrukčnom smerovaní Slovenska urobiť kroky zaručujúce národu existenciu a vieru zdravého vývoja v suverénnom štáte. Je potrebné zastaviť rozpad právneho systému a štátnych inštitúcii.
Môj program smeruje na konsolidáciu a stabilizáciu spoločnosti cez dodržiavanie Ústavy a zákonov, ktoré sú s ňou v súlade, na ochranu práv a slobôd všetkých občanov, na tradičné humánne kresťanské hodnoty.
Ako dlhoročný sudca mám silnú motiváciu brániť vlasť a dostať ju do novej perspektívy v meniacom sa svete, do normálneho stavu pokojného života, bez extrémnych sociálnych pokusov nového liberalizmu a porušovania práva.

Slnko zo Západu odchádza

Svet sa mení. Kolonizovanie slabších štátov západnými končí. Slnko, ktoré si užívali na úkor slabších, zo Západu odchádza.

Tvrdenie, že konflikty vznikajú pre neznášanlivosť ľudí, je lož. Dobrodruhovia nechcú vidieť, aké budú následky ich činov. Sú pre ľudstvo nebezpeční. Spory majú spoločného menovateľa zisk a moc, sú premyslene organizované cudzími mocnosťami a ich tajnými službami. Tomu zodpovedá aj úmyselné pretváranie Ukrajincov k nenávistnému ťaženiu Západu proti Rusku s cieľom zničenia Rusov.
Nehanebne oživili fašizmus, v podobe uctievania zločincov druhej svetovej vojny, vrátane hlavy Organizácie ukrajinských nacionalistov Stepana Andrijovyča Banderu, ktorého zverstvá tragicky a silno postihli práve Rusov, Slovanov a Židov. Na Ukrajine prebieha boj medzi civilizačnými modelmi anglosaského a slovanského sveta, medzi agresívnou anglosaskou civilizáciou vedenou USA a morálne a ľudsky silnou civilizáciou Slovanov pod vedením Ruska. Kyjevská nelegitímna, skorumpovaná fašistická skupinka otvorene vedená Anglosasmi zatiahla ukrajinský ľud do zničujúcej vojny v záujme USA. V tomto boji nemožno ustúpiť ani o centimeter.
Fašizmus nesmie prežiť na Ukrajine, ani v Európe. Ide o nás všetkých.
Zničenie životne dôležitého Severného prúdu 2 USA a Nórskom s ďalšími aktérmi bolo jasným útokom na Nemecko a bolo i prelomom v nazeraní na vodcovstvo USA. Zákerne poškodili svojho spojenca a investorov. Išlo o medzinárodný teroristický akt na jednu z najdôležitejších častí civilnej energetickej infraštruktúry Európy v snahe nahradiť ruský plyn skvapalneným a oveľa drahším z USA. Nemecko stratilo výrobu a prestalo byť motorom Európy a konkurentom USA. Deštrukcia viedla USA k presvedčeniu o neomylnosti, práve rozhodovať a diktovať iným, ako budú žiť. Liberálne hodnoty degradujú prirodzenosť života a sú prekážkou pokroku. Ženú svet k skaze a najhorším formám ľudského správania. Európa je pod silným samozničujúcim vplyvom USA. Ale odklon od medzinárodného práva, protizákonné sankcie na každého, kto sa im nepáči a teror voči vládam a jednotlivcom, už svet nie je ochotný znášať. Výrazne sa znížila autorita USA i v Európe.
Vo svete i u nás prebieha boj dvoch diametrálne rozdielnych filozofií života. Jedna je extrémne liberálna, likvidujúca tradičné morálne hodnoty a kultúru národa. Filozofia, ktorá ničí vzdelanie, chce ľudí riadiť, kontrolovať ich kroky a trestať slobodu mysle úplne v rozpore s myšlienkami pôvodného, nefalšovaného liberalizmu.
Naša filozofia je konsolidovaná, pokojná, slobodná a vysoko mravná. Čo si vyberieme? Odoláme pretvárke o ničím neohraničenej slobode jednotlivca. Nenecháme riadiť väčšinu spoločnosti pochybným, vymysleným a čudným existenciám. Neodstránime hranice a nevystavíme naše územie a ľudí prílivu ilegálnych migrantov. Medzinárodné právo a Ústavu musia všetci rešpektovať.
Každý rozozná, čo je dobro a čo je zlo. Nie sme bezmocní. Každý z nás na svojom mieste, vo svojom okolí, môže aktívne aj pasívne, odporom sa zapojiť proti zlu. To je naša zodpovednosť. Musíme si chrániť náš spôsob života, kultúru, tradície, civilizáciu. Iba silný a suverénny štát zabezpečí ľuďom práva, slobody a bezpečnosť. Ochránime naše hodnoty, deti a rodiny.
Som presvedčený, že Slovensko sa nepoddá zvráteným ideológiám Západu, ktorých cieľom je dobrovoľné vymieranie národa.

Naše národné a štátne záujmy

Podstatou národných záujmov je zachovanie národa s jeho kultúrou, mravnosťou, tradíciami a dejinami.
Rodina je základ života a ten vzniká výlučne z muža a ženy. Ochrana normálnej rodiny tvorí základ spoločnosti, rastu a životnej perspektívy národa. Rodina musí mať ústavné postavenie a ochranu štátom. 
Cieľom je i rast zdravej a vzdelanej populácie, sebavedomej, hrdej na dejiny, kultúru, tradície a naše hodnoty. Suverenita Slovenska, zdravá a silná ekonomika, bezpečnosť, dobré medzinárodné vzťahy a mierová existencia musí byť samozrejmosťou.
Spoločnosť je pod veľkým vplyvom rozkladného škodlivého liberalizmu, ktorý je podporovaný zahraničnými a domácimi mimovládnymi organizáciami, záujmovými skupinami a médiami. Ľudia pri moci ignorujú právne predpisy, Ústavu. Usilujú sa obmedzovať slobodu slova, ľudské práva, prenasledujú a stíhajú každého s iným názorom. Nastúpila demoralizácia, rozklad súdnictva, polície a prokuratúry, ale i zdravotníctva, armády, ekonomiky, školstva a kultúry. To ohrozuje i vnútornú bezpečnosť štátu.
Ústava nie je postavená na ideológii. Tú nahrádzajú tradičné mravné postoje národa. Najvyššou hodnotou je človek, jeho dôstojný život, právo, sloboda, spravodlivosť, úcta medzi ľuďmi, mierumilovnosť, poriadok, zákonnosť a solidarita. Štátne orgány musia chrániť tieto hodnoty. Štát nesmie konať v rozpore s Ústavou. Ak koná, musí nastúpiť obranný mechanizmus národa a jeho mravná sila proti zrade a zlu.

Právo ako zjednocujúci faktor spoločnosti

Právo je prítomné všade. Ľudia priamo pociťujú uplatnenie alebo porušovanie práv. Na práve je potrebné stavať a konsolidovať spoločnosť. Základom je štátna moc, suverenita nad územím a obyvateľstvom. Ide o základné princípy a funkcie práva.
S praxou sudcu môžem hodnotiť význam dodržiavania zákonov pre riadny chod štátu a život spoločnosti. Moc pochádza od ľudí a nie od spoločenskej nadstavby. Občania majú jedinečnú možnosť zvoliť predstaviteľov, ktorým dôverujú, aby prijali zákony, ktoré budú hájiť ich záujmy.
Aj vo svete musia platiť pravidlá. Charta OSN je určujúcim dokumentom v medzinárodných vzťahoch. Rovnosť a suverenita je to, čo prekáža svetovládnym ambíciám darebáckych štátov.
Právo je zjavne i zjednocujúcim prvkom národov a štátov sveta. Dáva záruku, že svet sa nestane nadvládou jediného mocného hegemóna, USA, proti komukoľvek, kto sa nechce podriadiť.

Právomoci prezidenta

Od Michala Kováča po Zuzanu Čaputovu.
Využívali v novodobej histórii Slovenska prezidenti svoje právomoci? Alebo ich zneužili?
Poznáme veľa zneužití v prezidentskom úrade. Michal Kováč udelil milosť odsúdenému synovi v decembri 1997. Andrej Kiska používal úrad hlavy štátu zakrývanie svojej daňovej kriminality. Najzávažnejšie vlastizradným spôsobom zneužívala právomocí Zuzana Čaputová proti občanom v záujme cudzích mocností. Podpísala okupačnú zmluvu s USA. Ľudia si pamätajú odvolanie ministra vnútra Ivana Šimka a zásah do policajného vyšetrovania.

Domáca politika

U občana je základná otázka: „Čo z toho mám, keď Harabin bude prezidentom?“.
Mnohí občania si myslia, že prezident je formálna figúrka a nemôže nič ovplyvniť. Je to hlboký omyl. Za dôležité považujem vysvetliť právomoci.
Prezident v zmysle Ústavy je hlavou Slovenskej republiky a reprezentuje ju navonok i dovnútra a svojím rozhodovaním zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov. Riadny chod logicky znamená dodržiavanie Ústavy a zákonov, plnenie úloh štátu vo vzťahu k občanom a realizáciu našich štátnych a národných záujmov v interakcii so zahraničím, vrátane dodržiavanie medzinárodných záväzkov. Ak ich štátne orgány nerešpektujú, prezident je povinný využiť svoje kompetencie.
Okrem iného, vymenúva a odvoláva predsedu a členov vlády, vedúcich ústredných orgánov, vyšších štátnych funkcionárov, sudcov, predsedu a podpredsedu Ústavného a Najvyššieho súdu, predsedu a podpredsedu Najvyššieho správneho súdu, generálneho prokurátora a troch členov Súdnej rady. Prezident nemá povinnosť ich vymenovať, ak nie sú odborníci a vlastenci, čím výrazne ovplyvňuje výkon ministerstiev, celej vlády, ústredných štátnych orgánov a justície.
Ako hlavný veliteľ ozbrojených síl má prezident možnosť zasiahnuť, ak sa nakupujú zbrane a hospodári na ministerstve obrany v záujme zahraničia a nie v prospech občanov. Má právo vyžadovať si od vlády a od jej členov informácie potrebné na plnenie svojich úloh a podávať parlamentu správy o stave republiky. Všetko vplýva na peňaženku a rodinný rozpočet.
Štát je len systém správy pre národ a národný majetok.
Mojou základnou ideou je „konsolidácia a stabilizácia“ spoločnosti, práva, ekonomiky a morálky.
Nestačí modernizovať súčasnú situáciu. Ak modernizujeme neporiadok, dostaneme iba neporiadok, aj keď modernizovaný. Za dôležité považujem rozvojové investície. Vlasť potrebuje naprávať chyby. Prijmeme konkrétne kroky, odvážne, oprávnené, logické, efektívne a perspektívne pre všetkých. To je obsahom môjho programu. Presadzujem záchranu Slovenska. Slovensko sa musí stať sebestačným všade, kde to dokážeme. Bezpečnosť, energetická a potravinová sebestačnosť je základom životnej úrovne a suverenity. Procesy vo svete sú nezastaviteľné. K pozitívam sa musíme pripojiť. Kto vývoj zmešká zostane na chvoste. Potrebné je uvažovať o zavedení tzv. ponukovej ekonomiky. Vyrábať to, čo ostatní potrebujú. Musíme sa pripraviť i na zavedenie vlastnej štátnej meny. Nejde o izoláciu. Iba tak sa uchránime od negativizmov pádu dolára a eura. Sme vo finančnom systéme USA a EÚ, ktorý odchádza a spôsobuje v ekonomikách percentuálny pokles. Straty budú, ale rast bude len v novom systéme obchodovania v slovenských korunách. Vyhrá ten, kto zo starého systému odíde medzi prvými. 
Slovensko nebude zneužívané na odpisovanie dlhov USA na úkor našich občanov. Príprava novej kvality riadenia je základom pre úspešný rozvoj a budovanie suverenity vlastného štátu. 

Priority v úrade prezidenta

Sto dní je tradícia hodnotiaca predvolebné sľuby i prezidenta. Je to nesprávny pohľad. Akých prvých sto dní? A potom čo? Prezident musí pracovať v prospech národa stále. Úlohy nemožno ohraničovať tromi mesiacmi. Mnohé sú trvalé. Na splnenie iných stačí aj kratší čas. Treba spustiť efektívne mechanizmy plnenia úloh.

01

Rodina

Urobím všetko pre ochranu tradičnej rodiny a hodnotovo zdravej spoločnosti.
Mravnosť nech je princípom a štandardom správania sa a konania všetkých ľudí.
Budem neúnavne presadzovať humánne hodnoty a nepreberanie tých, ktoré nám sú cudzie a nie sú pre nás tradičné a prirodzené. Aj v tom tkvie bezpečnosť štátu.

02

Spravodlivosť

Umocním dôveru ľudí vo vlastný štát.
Začnem politické a odborné konzultácie s vládou a predstaviteľmi orgánov moci v štáte s cieľom dodržiavania princípov právneho štátu.
Vláda musí byť garantom pravdivého informovania verejnosti o všetkých pripravovaných zámeroch.
Systém riadenia štátu je potrebné nastaviť tak, aby žiadna pozícia na úrovni štátneho rozhodovania nebola vydierateľná či korumpovateľná.
Spolu so štátnymi orgánmi presadím dodržiavanie platných zákonov, vyvodzovanie osobnej zodpovednosti za ich porušovanie a budem na to dohliadať.
Podporím zákonné konanie všetkých orgánov vlády, úradov, armády, polície, prokuratúry a súdov.
Aktivity nasmerujem i k novelizácii zákonov zabezpečujúcich Ústavou zakotvenú bezplatnú zdravotnú starostlivosť, bezplatné vzdelanie a jasne
deklarované právo na hotovosť, ktoré garantuje slobodu občanov.
Zameriam sa na prehodnotenie opatrení, ktoré obmedzujú slobodu slova a zavádzajú cenzúru. Nedotknuteľnosť médií z hľadiska ich zodpovednosti
za šírený obsah a jeho dopady musí odísť do minulosti.

03

Mier

Nepripustím zaťahovanie Slovenska do konfliktu s inými štátmi vojensky, hospodársky ani politicky.
Nedovolím, aby suverenitu Slovenska porušovala EÚ a ani iné subjekty na úkor našich občanov.
Nepodpíšem medzinárodnú zmluvu vedúcu k strate suverenity. Budem iniciovať prehodnotenie prijatých medzinárodných zmlúv, ktoré zjavne ohrozujú suverenitu.

Človek má rôzne predstavy a želania, ale všetci majú rovnaké základné potreby a chcú rovnaké istoty. Nevyhnutnosťou pre naplnenie želaní je fungujúci štát a riadny chod inštitúcii
Spravodlivosť sa naplňuje rešpektovaním práv a slobôd občanov.

Po sociálnej stránke je to rovnaká príležitosť získavať vzdelanie, možnosť rozhodovať sám a nebyť iba riadenou masou Štát musí zabezpečiť ľuďom dôstojný život, základné potreby, zdravotnú starostlivosť, bezpečnosť a sociálne istoty a možnosť pracovať, tvoriť a riadiť spoločnosť.

Zahraničná politika

Ak bývaš v sklenenom dome, nehádž do susedov kamene.
Situácia vo svete nás ovplyvňuje viac ako si myslíme. Slovensko nepotrebuje súhlas nikoho na presadzovanie vlastných záujmov. Rešpektovanie medzinárodného práva je zárukou existencie a suverenity štátu.
Zahraničná politika je činnosť voči štátom a medzinárodným organizáciám a súvisí s ústavnými povinnosťami štátu voči občanom. Ide o jej priame prepojenie s domácou politikou.
V zahraničnej politike budem presadzovať dodržiavanie medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovensko viazané, princípov práva v duchu Charty OSN, úctu k tradičným kresťanským hodnotám, slobode, mieru, spravodlivosti, spolupráci a ľudským právam. Potrebné je zrušiť ekonomické a politické sankcie proti štátom, ktoré neboli v súlade s medzinárodným právom a kontrolovať činnosť ministerstva zahraničných vecí a obrany. Slovensko pod mojím vedením bude na regionálnej i svetovej úrovni aj v medzinárodných organizáciách so zreteľom na zachovanie suverenity, uplatňovať národno-štátne záujmy a rešpektovať záujmy iných, ale nie na úkor vlastných.
Problém nedostatočnej sily hlasu Slovenska v medzinárodnej politike tkvie v objektívnej nemožnosti úplného suverénneho rozhodovania Slovenska ako malého štátu v rámci EÚ, či NATO ale tiež v submisívnej a korupčnej povahe časti politických elít. Slovensko potrebuje nástup pronárodných síl s jasnou víziou mieru. Nikto nám nepomôže, nikomu inému na nás nezáleží, musíme to spraviť sami.
Medzinárodné právo nedovoľuje posielať zbrane bojujúcim stranám do konfliktných oblastí. Nikdy s tým nebudem súhlasiť. Charta OSN je základným dokumentom záväzným pre všetkých. Stanovuje prednosť jej záväzkov pred inými zmluvami. Slovensko je členom tzv. Wassenaarského usporiadania o kontrole vývozu zbraní. Od roku 2008 nás zaväzuje Kódex EÚ zakazujúci vývoz zbraní a materiálu do oblasti konfliktov. Slovensko je i stranou zmlúv o nešírení jadrových, chemických a iných druhov zbraní.
Urobím všetko preto, aby Slovensko diplomaticky napomáhalo procesom ukončenia konfliktu na Ukrajine prostredníctvom iniciatívy prezidenta.

Európska únia

Nádeje vkladané pri vstupe Slovenska do EÚ sa rozplývajú.
EÚ už nie je ekonomickým zázrakom, postaveným na rovnosti, demokracii, spolupráci, jednote a práve. Zmenila sa totiž na diktát s cieľom vytvorenia poslušného superštátu pod vedením najneschopnejších politikov, akých sa len podarilo po kontinente nazbierať. EÚ, okrem rozvracania Ruska zakázanými spôsobmi, nemá iný program, čo je zjavná hanba, ale i bezperspektíva. EÚ prestala byť prínosom pre členské štáty.
EÚ tlačí našich predstaviteľov odovzdať suverenitu Bruselu, smerom k vytvoreniu európskeho superštátu. Aby sme už o ničom sami nerozhodovali. Mnohí z nich v zahraničí ponižujú náš štát a urážajú dôstojné meno Slovenska. To považujem za ohavné a trestuhodné.
Sankcie hospodárske aj politické sa stali súčasťou agendy USA a ich vazalov v EÚ. Uvaľovanie sankcií bez predchádzajúceho rozhodnutia BR OSN je nelegitímne a porušuje aj Zmluvy o EÚ.
Protiruské sankcie mali pre nás negatívny ekonomický dopad a zjavne znižovanie životnej úrovne. Prejavilo sa to vo vysokej inflácii, jednoducho povedané ide o zdražovanie a má to nepríjemný dopad na nás všetkých. Prerušila sa spolupráca v mnohých oblastiach. Spôsobujú i právny chaos v medzinárodných vzťahoch. Hodnotím výsledky protiprávnych hazardov Bruselu a ďalších inštitúcií ako zničujúci a izolujúci faktor, nie pre Rusko, ale naopak pre celú anglosaskú úderku a ich vazalské štáty, žiaľ vrátane Slovenska.
EÚ na čele s Ursulou von der Leyenovou tvrdo diktuje štátom, že musia prijímať ilegálnych migrantov, prebrať a podporovať násilné presadzovanie homosexuality a sexuálnych zvráteností, pedofílie, likvidovať vzdelanie detí, na želanie USA viesť otvorené nepriateľstvo voči Rusku a Číne.
EÚ nedbá na vlastných občanov, ničí vlastnú ekonomiku, dobrovoľne sa zbavuje zdrojov energie, rýchlym tempom upadá a zároveň trestá členské štáty za iný názor.

Ako prezident nedovolím presadzovať západné hodnoty: nelegálnu migráciu, LGBTI agendu, agendu 2030, vojnu ani ekoterorizmus.
Sme slobodný národ v slobodnom štáte. Vo svete nemáme nadriadených. Ak sa budeme pohybovať v malej bubline EÚ, ktorá sa nechce a ani nevie pozitívne rozvíjať, zostaneme iba s jedinou perspektívou, dusiť sa z vydýchaného vzduchu. Ak sa z nadvlády EÚ dostaneme, otvoria sa nám príležitostí pre lepší život občanov. Nie sme sami.
Ako človek s právnickým vzdelaním potvrdzujem, že žiadna medzinárodná organizácia alebo inštitúcia nedokáže nahradiť štát. Len štát má systém orgánov zabezpečujúcich ústavnosť, fungujúce štátne zriadenie, právo, poriadok, spravodlivosť, sociálnu a zdravotnú starostlivosť, vzdelanie, obranu a bezpečnosť. Je nesprávne stavať EÚ, či iné medzinárodné organizácie do nadriadenej pozície nad členské štáty. Suverénne štáty ich vytvorili v záujme plnenia spoločných cieľov a iba dočasne previedli na nich niektoré svoje úlohy a  právomoci.
EÚ je jedna z mnohých medzinárodných organizácií. Tak musíme aj k nej pristupovať. Vzhľadom na stratu vzájomnej dôvery a ekonomickej nestability v EÚ, sa pre jej členov stáva prvoradou potreba nových obchodných, ekonomických a kultúrnych vzťahov s ostatnými štátmi sveta.
EÚ sa militarizáciou stala súčasťou NATO v príkrom rozpore so zmluvami o jej vzniku. Ide o zúfalý a nebezpečný posun zlým smerom, v ktorom Slovensko nesmie participovať.
Taká EÚ je pre nás neprijateľná. Ide o činnosť proti Ústave, proti našim zákonom, občanom a aj proti zmluvám o EÚ. Ak nezmení svoje správanie pôjde o začiatok jej konca.
Zahraničnú politiku z pozície prezidenta budem tvoriť aj mimo rámca EÚ. Slovensko musí uvažovať o perspektívnej účasti v BRICS z dôvodu ekonomického rozvoja, čo má vplyv na životnú úroveň občanov v dôsledku zabezpečenia lacnejších zdrojov energií.

NATO

Vlastnú bezpečnosť nemožno tvoriť proti inému. Taká idea je vnútorne protirečivá. Ak sa musíme proti niekomu brániť, prestávame žiť v bezpečí.
NATO je nebezpečný prežitok, slepo presadzujúci hrozbu silou voči iným, najmä Rusku a Číne. Stratilo opodstatnenie, už nemá nič spoločné so zásadami, na ktorých vzniklo a neodvratne smeruje k rozpadu. Situácia vo svete sa zmenila.
Obavy občanov, aby nás NATO nezatiahlo do vojny proti Rusku, ma vedú k vysvetleniu mechanizmu ako sa tomu dá vyhnúť. Platí, že ak jeden člen nesúhlasí s návrhom, nejde o rozhodnutie NATO. Ak by niektorý štát chcel napadnúť Rusko a iné nie, nejde o spoločnú akciu. V odvetnom útoku Ruska, by nešlo o napadnutie člena NATO a preto mu aliancia nemusí pomáhať. USA preto, ak chcú niekoho napadnúť a iné štáty NATO nesúhlasia, vyberajú tzv. „koalíciu ochotných, B9“. Ani jeden štát takejto koalície sa už nemôže dovolávať ochrany podľa Zmluvy o NATO.
Ako prezident nedovolím zaťahovať Slovensko do vojny v záujmoch USA alebo iného štátu NATO. Už i dodávkami zbraní Ukrajine sme porušili viacero medzinárodných dohôd.
Som za vystúpenie z NATO. Ak Slovensko nedokáže odolať neprijateľnému tlaku USA na jeho zneužívanie proti ostatnému svetu, sa tým samotné stáva porušovateľom práva. Z tohto dôvodu tam nemáme čo robiť. Je potrebné počkať na vhodnejší okamih. Ten príde, keď aj ostatné štáty, alebo väčšina členov prestane vnímať NATO ako jediný spôsob zaistenia bezpečnosti. Dovtedy ako prezident zaujmem pozíciu prísneho dodržiavania článkov Zmluvy o NATO o jej obrannom charaktere a mierovom riešení sporov v zmysle zásad OSN.
Slovensko nemá nepriateľov a nechce vojnu s iným štátom. V záujme mierovej budúcnosti Slovensko musí uvažovať o uzatvorení obranných zmlúv s inými štátmi, resp. o garanciách neutrality zo strany veľmocí vytvárajúceho sa mnohopolárneho sveta. Podporím hľadanie týchto možností.
Legitímna cesta z aliancie existuje, lebo po 20 rokoch platnosti tejto zmluvy môže ktorákoľvek strana odstúpiť od zmluvy rok po tom, ako predloží vláde USA oznámenie o vypovedaní zmluvy, a tá informuje vlády ďalších zmluvných strán o uložení takej výpovede.
Rozmiestňovanie zahraničných vojsk na našom území je nesporne porušením štátnej suverenity. Naša riadiaca elita v rozpore s Ústavou uzavrela dohodu s USA o vojenskej spolupráci, ktorá predpokladá umiestnenie a výnimočné postavenie niektorých zložiek vojsk USA na našom území.
Nie všetci ľudia sa o politiku zaujímajú. Niečo počujú alebo si prečítajú, či vidia na internete alebo v televízii. V bežnom živote sa väčšina z nás riadi prirodzeným intelektom, rozumom a mravnými hodnotami, ku ktorým nás vychovávali rodičia.
Dnešní politici hodnotovú orientáciu zahraničnej politiky otrocky zužujú iba na členstvo v EÚ a v NATO. Treba „vedieť kde je sever“. O akých hodnotách to hovoria? Aké sú vlastne tie ich „západné“ hodnoty“? Demokracia to nie je. Silnejšie a jasnejšie cítime zo Západu ultimatívne požiadavky, vyhrážanie sa a otvorenú diktatúru elít. Nie je to ani humanita. Západné štáty po stáročia kolonizovali, okrádali, zabíjali a ničili národy a štáty sveta a doposiaľ v tom pokračujú. Ide o ich históriu. Pokrytecká nadradenosť nad ostatnými im zostala v kultúre a správaní.
Nie je to normálna tradičná slovenská mravnosť. Hodnoty slovenského národa sú iné. Rovnoprávnosť medzi štátmi je hlavnou zásadou v Charte OSN. Orientácia štátu musí byť v smere plnenia štátnych záujmov v duchu nám prirodzených národných mravných princípov.

Výzva k občanom

Čo môže pre blaho štátu robiť každý občan
Hovorí sa, že keď sa nezaujímaš o politiku, tak sa politika začne zaujímať o teba. Potom je už, ale neskoro. Pripomeniem výrok gréckeho filozofa Platóna: „Nakoniec vám budú vládnuť tí najneschopnejší z Vás. To je trestom za neochotu podieľať sa na politike.“ Občan, by sa mal preto pýtať, čo môže on urobiť pre svoju zem.“
Politika sprevádza človeka celý život. Politické ciele sú v mnohom totožné s ľudskými hodnotami. Napríklad rodina a jej ochrana, dôstojný život, mier, práva a slobody, zdravie, bezpečnosť, vzdelanie, či životné prostredie a ich ochrana.
Kto hovorí o politike, hovorí o svojich alebo aspoň o spoločnosťou všeobecne uznaných ľudských hodnotách. Ak vyjadrujem názory na ľudské hodnoty, vyjadrujem aj názory na politiku, ktorá sa dotýka týchto hodnôt. Viem preto, čo je dobré a správne, čo nás učí tradičná mravnosť a viem, čo väčšina spoločnosti naopak považuje za zlo.
Každý môže využívať slobodu prijímania a šírenia informácií bez zásahov štátu. V okolí, na svojom mieste pôsobiť v prospech týchto vysoko mravných hodnôt národa a presadzovať ich osobnými postojmi.
Aktívnou výchovou rozvíjať a odovzdávať generácii našich detí všetky skúsenosti, mravné zásady a optimizmus pokračovania zdravého a perspektívneho života plného rodinnej lásky a solidarity ľudí navzájom.
Odmietať zneužívanie detí a mládeže a cielené znižovanie úrovne a kvality ich vzdelávania. Vždy je potrebné hovoriť pravdu, priamo a nahlas.
Proti sebe stoja dve cesty. Jedna chce dostať Slovensko na kolená, druhá Slovensko chrániť a pozdvihnúť. Rozhodovanie je jednoduché.

Voľte tak, aby ste sa nebáli ráno zobudiť.
Voľte Právo a Spravodlivosť pre každého.
Voľte DÔSTOJNOSŤ pre Slovensko.
 

Úprimne vítam pronárodných kandidátov a cením si ich ako dôstojných kolegov, ktorí rovnako ako ja vidia akútnu nevyhnutnosť radikálnych krokov na ochranu nášho štátu.
Máte moje slovo, že budem chrániť našu samostatnosť a suverenitu. U nás musí opäť platiť zákon, spravodlivosť a poriadok a politici musia rešpektovať Ústavu. Práv a slobôd sa musí dovolať každý.
Ako kandidát na post prezidenta každodennou náročnou prácou a verejnými postojmi prejavujem hlbokú úctu, oddanosť a vernosť spoločnej vlasti, Slovenskej republike.
Mám reálny program a nebojím sa tvrdo pracovať a oddane a verne slúžiť národu a spoločnej vlasti, Slovenskej republike.

Mojím mottom je výrok Milana Rúfusa:

„Dar, Nebo, Zem len Teba chcem.

Ľúbim ťa úprimne, naveky buď pri mne“.

Podpora kandidáta

Kontaktné údaje kandidátskeho tímu

Bratislava

Pre média

HARABIN2024.sk © 2024. Všetky práva vyhradené